top of page
Αναζήτηση

Συμμετέχουμε στην προσφυγή για τις περιοχές Natura 2000


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προσφυγή για τις περιοχές Natura, στην οποία αποφασίσαμε κι εμείς να πάρουμε μέρος στις δύο τελευταίες μας συναντήσεις που είχαμε ως σύλλογος στο περιβόλι.

Όπως γνωρίζετε, αυτήν την στιγμή υλοποιείται μια ανεξέλεγκτη και πέραν κάθε λογικής, χωροθέτηση Αιολικών (Α/Π) και δευτερευόντως Φωτοβολταίκών (Φ/Β) σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας σχεδόν σε όλα τα βουνά και τα νησιά μας.

Μεγάλο μέρος αυτών χωροθετείται ήδη εντός του ευρωπαϊκού δικτύου για την προστασία της βιοποικιλότητας ''Φύση 2000'' (Natura 2000).

H Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2020 καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν έχει θεσμοθετήσει με Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) εξειδικευμένους (με επιστημονικά κριτήρια) Στόχους Διατήρησης (ΣΔ) των επί μέρους οικοσυστημάτων του Νatura 2000. Η διορία για να τα υλοποιήσει έληξε τον Ιούλιο του 2012.

Ως Σύλλογος και σε συνεργασία με άλλες συλλογικότητες, προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (θεσμοθέτηση Προεδρικών Διαταγμάτων) και παράλληλα καταθέτουμε αίτημα αναστολής των αδειοδοτήσεων που έχουν δοθεί εντός των περιοχών Natura, ως την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ.

Τι μπορούμε να πετύχουμε εφόσον καθοριστούν οι Στόχοι Διατήρησης:

1. Οι άδειες που έχουν δοθεί ειδικά μετά τον νόμο Χατζηδάκη, παραμένουν προς το παρόν απλές χαρακιές στο χάρτη (δεν έχουν γίνει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ούτε έχουν ακόμα πάρει έγκριση από τους εμπλεκόμενους φορείς (αρχαιολογία κ.λπ). Με τον καθορισμό των στόχων διατήρησης οι μισές τουλάχιστον από τις άδειες αυτές θα εκπέσουν γιατί βρίσκονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές.

2. Δεν θα μπορούν να δοθούν νέες άδειες σε περιοχές που θα χαρακτηριστούν προστατευόμενες.

3. Σε περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα αναστολής των αδειοδοτήσεων, όλες οι άδειες που έχουν δοθεί μέσα στις περιοχές Natura θα παγώσουν ως την εκδίκαση της υπόθεσης από το ΣτΕ.

4. Ειδικά για την Αμοργό έτσι προστατεύουμε την ευρύτερη περιοχή του Κρούκελου που είναι Natura 2000, για την οποία υπάρχουν άδειες υπό αξιολόγηση.

Ως προς το οικονομικό σκέλος της προσφυγής:

για την αίτηση ακύρωσης θα χρειαστούν 4.300 Ε και

για το αίτημα αναστολής των αδειοδοτήσεων έως την έκδοση απόφασης 1.200 Ε

Στόχος είναι να μαζευτεί το ποσό κυρίως με μικρές προσφορές από πολλούς ανθρώπους (όπως έγινε πέρυσι με μεγάλη επιτυχία για την προσφυγή κατά της υπ. απόφασης Χατζηδάκη για την αύξηση του ορίου MW χωρίς ΜΠΕ και διαβούλευση)

Για την Αμοργό

σαν σύλλογος αποφασίσαμε να δώσουμε 300 ευρώ για τα έξοδα της προσφυγής και σαν ιδιώτες, μέλη ή όχι του συλλόγου, μπορούμε να βοηθήσουμε καταθέτοντας χρήματα σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς με την αιτιολογία «για την προσφυγή»

Eθνική τράπεζα, Γαβριήλ Παπασαράντης, GR3301101520000015261072068

Tράπεζα Πειραιώς, Μαρία Σπινθουράκη, GR0701710400006040133058439

ή δίνοντας μετρητά (θα λάβετε απόδειξη) στους:

Καλλιρρόη Ασκαρίδου, Κάτω Μεριά, 693 7861170

Μαρίνα Βεκρή, κατάστημα Porcelana, Αιγιάλη, 698 3437317

Αντώνη Δεσποτίδη, Κατάπολα, 694 6944095

Πηνελόπη Καραγιάννη, Χώρα, 697 2661899

Μαρία Πλουμίδου, Λαγκάδα, 690 6658353


Προσφεύγοντας, έχουμε πολλά να κερδίσουμε

για τα νησιά και τα βουνά μας,

ας συνεισφέρουμε λοιπόν ο καθένας με όποιο ποσόν μπορεί!


Η Ελληνική Δημοκρατία όφειλε και οφείλει για κάθε μία περιοχή που εντάσσεται στο Δίκτυο NATURA 2000:

(α) αρχικά να εκπονήσει Σχέδια Διαχείρισής τους, τα οποία περιλαμβάνουν:

i. τους στόχους διατήρησης και την πιθανή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής,

ii. διαχειριστικές δράσεις, παρεμβάσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου. Οι σχετικές δράσεις και τα σχετικά μέτρα δύναται να εξειδικεύονται για επιμέρους στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου ανάλογα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις, τον βαθμό διατήρησής τους και τις πιέσεις ή απειλές που αντιμετωπί


ζουν,

iii. την εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου καθώς και, όπου είναι αναγκαίο, τις ειδικότερες μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την εξειδίκευση ή/και


οριστικοποίηση του περιεχομένου προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων και μέτρων και

iv. τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση, καθώς και τα κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του προστατευτέου αντικειμένου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Διαχείρισης.

Στα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνονται σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγρ


αμμα εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρμογής τους.(β) στη συνέχεια να εγκρίνει προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από γνώμη της Επιτροπής Φύση 2000, βάσει της αντίστοιχης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και του αντίστοιχου Σχεδίου Διαχείρισης, προκειμένου δια αυτών να προβεί στον καθορισμό των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων μέσα στις ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές, ανά ζώνη, καθώς και στις γειτονικές εκτάσεις αυτών.

Ωστόσο, η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει ούτε στην έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης ούτε στην έκδοση των οικείων Προεδρικών Διαταγμάτων, με αποτέλεσμα οι περιοχές της χώρας που έχουν περιληφθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 να στερούνται της δέουσας προστασίας.

Ακριβώς αυτή η παράλειψη της Διοίκησης είναι που προτείνουμε ότι πρέπει να προσβληθεί με Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έτσι ώστε το Υ.Π.ΕΝ. να αναγκαστεί να προχωρήσει άμεσα στις ανωτέρω οφειλόμενες ενέργειες, οι οποίες εφόσον υλοποιηθούν θα οδηγήσουν στην «ζωνοποίηση» όλων των περιοχών NATURA 2000 και άρα στον ριζικό περιορισμό της άναρχης χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων εντός αυτών.

Comments


bottom of page